Auswahlbibliographie

(Stand 01/2001)

A. Verfasserlose Schriften

Skazki narodov Sibirskogo Severa 2. Ng.: 107-123. Sammler: E. P. Nojfel'd [=Bol'dt]: 107-115; Petrovskaja, L. S.: 115-123. Tomsk. 137 [138] p.

Skazki narodov Sibirskogo Severa 3. Ng. 3-54. Sammler: Machkinis, ». I.: 3-48 [01-05]; Stoljarova, A. K.: 48-54 [06-07]. Tomsk. 190 p.

Skazki narodov Sibirskogo Severa 4. Ng. 159-177. Sammler: Stoljarova, A. K.: 159-175 [01-05]; Bol'dt, E. P.: 175-177 [06-08]. Tomsk. 187 p.

Strukturnye tipy sinteticheskix polipredikativnyx konstrukcij v jazykax raznyx sistem [Cheremisina, M.I. (Mitverf.)]. Novosibirsk. 319 p.

Fol'klor narodov Tajmyra : Vyp.3: Nganasanskij fol'klor. Dudinka. 60 [62] p.

B. Verfasserschriften

Afanas'eva, G. M. [1979]: Nganasanskij rod po dokumental'nym materialam XVII v.In: »tnokul'turnye processy v sovremennyx i tradicionnyx obshchestvax, 3-15.

Afanas'eva, G. M. [1980]: Demograficheskaja xarakteristika avamskix nganasan po istochnikam XVIII-XIX vv. (The demography of the avam nganasans according to 18th and 19th century sources).In: SE 1980/2, 25-35.

Afanas'eva, G. M. [1981]: Nekotorye osobennosti »tnicheskix processov u nganasan.In: Sovremennye »tnicheskie processy u narodov Zapadnoj i Juzhnoj Sibiri u narodov Zapadnoj i Juzhnoj Sibiri, 135-143.

Afanas'eva, G. M. [1990]: Tradicionnaja sistema vosproizvodstva nganasan : [problemy reprodukcii obosoblennyx poluljacij ; ] T.1-3. Moskva.

Afonina, Larisa [1990]: Cheredovanie stupenej soglasnyx v dative i lokative nganasanskogo jazyka (Zum konsonantischen Stufenwechsel im Dativ und Lokativ des Nganasanischen).In: Linguistica Uralica 26, 116-120.

Aksjanova, G. A. [1978]: Nekotorye geneticheskie markery u tajmyro-avamskix nganasan.In: Problemy »tnografii i »tnocheskoj antropologii, 169-180.

Aksjanova, G. A. [1979]: O nekotoryx antropologicheskix osobennostjax korennogo naselenija Tajmyra [u.a. Nganasanen].In: Polevye issledovanija Instituta Etnografii 1977, 175-179.

Aksjanova, G. A. (Mitverf.) ; Afanas'eva, G. M. ; u.a. [1992]: Nganasany : antropologicheskoe issledovanie ; [t.] 1.2. u.a. = Zolotareva, I. M. ; Spicyna, N. X. ; Xit', I. L.. Moskva.

Alekseev, V. P. [1955]: K kraniologii nganasanov.In: KSIE 24, 57-65.

Barmich, Marija Ja. [1988]: Sostojanie izuchennosti leksiki samodijskix jazykov (neneckogo, »neckogo, nganasanskogo, sel'kupskogo).In: Jazyki narodnostej Severa : leksika, toponimika, 3-8.

Berta, Arpád (Hrsg.) [1997]: Historical and linguistic interaction between Inner-Asia and Europe : proceedings of the 39. Permanent Internat. Altaistic Conference (PIAC), Szeged, Hungary, 16-21.6.1996. (Studia uralo-altaica 39) Szeged. 471 p.

Bochkareva, N. L. ; Shestatov, V. I. [1974]: Nekotorye osobennosti techenija psixicheskix processov i otrezhenie ix v psixiatricheskoj klinike nganasan.In: Voprosy psixicheskoj adaptacii, 98-109.

Bol'dt, Ekaterina Petrovna [i.e. Nojfel'd] [1969]: Obrazovanie imen prilagatel'nyx v nganasanskom jazyke.In: PAS, 59-60.

Bol'dt, Ekaterina Petrovna [1973]: K voprosu o sootnositel'nosti suffiksa "-bala/-bäla" s nekotorymi drugimi suffiksami v nganasanskom jazyke.In: Voprosy tjurkskoj filologii, 15-18.

Bol'dt, Ekaterina Petrovna [1973]: Proizvodnye imena prilagatel'nye s suffiksom "-bala/bäla" v nganasanskom jazyke.In: PAS 3, 83-85.

Bol'dt, Ekaterina Petrovna [1974]: Obrazovanie imen prilagatel'nyx v nganasanskom jazyke. [Kand.Diss./Thesen]. Novosibirsk. 21 p.

Bol'dt, Ekaterina Petrovna [1974]: Obrazovanie imen prilagatel'nyx v nganasanskom jazyke. [Kand.Diss.]. Novosibirsk. 172 p.

Bol'dt, Ekaterina Petrovna [1974]: Prilagatel'nye so znacheniem stepeni kachestva v nganasanskom jazyke (Adjektive mit Qualitätsgrad im Nganasanischen).In: SFU 10, 261-268.

Bol'dt, Ekaterina Petrovna [1975]: Neproizvodnye imena prilagatel'nye v nganasanskom jazyke.In: JaTS 7, 128-130.

Bol'dt, Ekaterina Petrovna [1976]: Predlozhenija s poslelogami (Tajmyr).In: Skazki narodov Severa 2, 107-115.

Bol'dt, Ekaterina Petrovna [1976]: Proizvodnye imena prilagatel'nye s suffiksom "-'a" v nganasanskom jazyke.In: JaT 2, 95-100.

Bol'dt, Ekaterina Petrovna [1977]: Nganasanskie proizvodnye prilagatel'nye na "-d'ê/-d'ê░".In: JaT 4, 86-90.

Bol'dt, Ekaterina Petrovna [1979]: "i"-ovyj formant v sostave slovoobrazovatel'nyx affiksov nganasanskogo jazyka. [Thesen].In: VFU. Jazykoznanie Syktyvkar. 37.

Bol'dt, Ekaterina Petrovna [1981]: Material'naja obshchnost' slovoobrazujushchix suffiksov imen sushchestvitel'nyx i prilagatel'nyx v nganasanskom jazyke.In: Teoreticheskie voprosy fonetiki i grammatiki jazykov narodov SSSR, 68-73.

Bol'dt, Ekaterina Petrovna [1983]: O slovarnom sostave jazyka nganasan.In: Narodnosti Severa : problemy i perspektivy »konomicheskogo i social'nogo razvitija, 228-231.

Bol'dt, Ekaterina Petrovna [1983]: Osnovnye sposoby obrazovanija imen sushchestvitel'nyx v nganasanskom jazyke.In: Voprosy enisejskogo i samodijskogo jazykoznanija, 26-33.

Bol'dt, Ekaterina Petrovna [1983]: Slovoobrazovatel'naja struktura slova kak itog istoricheskogo razvitija samodijskix jazykov (na materiale nganasanskogo jazyka).In: Jazyk kak istoricheskij istochnik, 41-46.

Bol'dt, Ekaterina Petrovna [1984]: Sposoby vyrazhenija ocenki v samodijskix jazykax (na materiale leksiki nganasanskogo jazyka).In: Leksika i frazeologija jazykov narodov Sibiri, 96-101.

Bol'dt, Ekaterina Petrovna [1985]: Imennoe slovoobrazovanie v samodijskix jazykax na baze prostyx affiksov (na materiale nganasanskogo jazyka).In: Leksika i grammatika jazykov Sibiri, 13-25.

Bol'dt, Ekaterina Petrovna [1985]: Pervonachal'noe formal'noe nerazlichenie sushchestvitel'nogo i prilagatel'nogo v nganasanskom jazyke.In: Struktura samodijskix i enisejskix jazykov, 10-15.

Bol'dt, Ekaterina Petrovna [1985]: Polusuffiks -xonty v sisteme slovoobrazovanija nganasanskix prilagatel'nyx.In: Issledovanie jazykov narodov SSSR, 64-69.

Bol'dt, Ekaterina Petrovna [1986]: K voprosu o variantnosti affiksov imeni (na materiale nganasanskogo jazyka).In: Variantnye otnoshenija v leksike, 109-122.

Bol'dt, Ekaterina Petrovna [1986]: Morfonologicheskie javlenija v slovoobrazovanii nganasanskogo jazyka.In: Fonetika jazykov Sibiri i sopredel'nyx regionov, 162-165.

Bol'dt, Ekaterina Petrovna [1986]: Semantika slovoobrazovatel'nyx modelej nganasanskogo jazyka.In: Sinktasicheskaja i leksicheskaja semantika na materiale jazykov raznyx sistem, 171-177.

Bol'dt, Ekaterina Petrovna [1986]: Slozhnye slova - xraniteli drevnej leksiki (na materiale leksiki nganasanskogo jazyka).In: Jazyki narodov Severa Sibiri, 102-109.

Bol'dt, Ekaterina Petrovna [1987]: Slovoslozhenie v samodijskix jazykax (na materiale nganasanskogo jazyka).In: Stroj samodijskix i enisejskix jazykov, 4-11.

Bol'dt, Ekaterina Petrovna [1988]: Razvitie affiksov imeni v samodijskix jazykax (na materiale nganasanskogo jazyka).In: Jazyki narodov SSSR, 154-165.

Bol'dt, Ekaterina Petrovna [1988]: Semantika imen na -si/-s'a i -mi/-ma v nganasanskom jazyke.In: Grammaticheskaja i semanticheskaja struktura slova v jazykax narodov Sibiri, 3-14.

Bol'dt, Ekaterina Petrovna [1988]: Suffiksal'naja sistema slovoobrazovanija sovremennogo nganasanskogo jazyka.In: Sistemnye otnoshenija na raznyx urovnjax jazyka : mezhvuzovskoj sbornik nauchnyx trudov, 107-114.

Bol'dt, Ekaterina Petrovna [1988]: Xarakternye cherty imennoj derivacii samodijskix jazykov (na materiale nganasanskogo jazyka).In: Jazyki narodnostej Severa : leksika, toponimika, 53-60.

Bol'dt, Ekaterina Petrovna [1989]: Imena na -ñ v samodijskix jazykax (na materiale nganasanskogo jazyka).In: Voprosy leksikologii finno-ugorskix jazykov, 71-77.

Bol'dt, Ekaterina Petrovna [1989]: Imennoe slovoobrazovanie nganasanskogo jazyka. Novosibirsk. 94 [96] p.

Bol'dt, Ekaterina Petrovna [1990]: Osobennosti imennoj derivacii v samodijskix jazykax (na materiale nganasanskogo jazyka).In: Leksika i grammatika aggljutinativnyx jazykov, 22-31.

Boros, Erika [1996]: A 'szül"ö' kifejezése a nganaszan nyelvben (Expressing 'parent' in Nganasan).In: NNy 37, 183-191.

Chard, Chester S. [1963]: The Nganasan : wild reindeer hunters of the Taimyr Peninsula.In: Arctic Anthropology 1,2, 105-121.

Cheremisina, M. I. (Compilator) ; Kovalenko, N. N. (Compilator) [1986]: Metodicheskie ukazanija k kursu Obshchee jazykoznanie (na materiale nganasanskogo jazyka). Novosibirsk. 38 p.

Dobzhanskaja, Oksana ». [1988]: Melodika nganasanskix k»jng»jrsja.In: Muzykal'naja »tnografija Severnoj Azii, 76-85.

Dobzhanskaja, Oksana ». [1994]: Muzyka v shamanskom obrjade nganasansov (na primere ritualov Tubjaku Kosterkina).In: Tajmyrskij »tnolingvisticheskij sbornik 1, 147-171.

Dolgix, Boris Ossipovich [1938]: Legendy i skazki nganasanov. Krasnojarsk. 134 [136] p.

Dolgix, Boris Ossipovich [1951]: Obrjadovye sooruzhenija nganasanov i »ncev.In: KSIE 13, 8-14.

Dolgix, Boris Ossipovich [1952]: Proisxozhdenie nganasanov. [Engl.: On the origin of the Nganasan. In: Anthropology of the North 2 (1962), 220-299].In: TIE : N.S. 18 = SES 1, 5-87.

Dolgix, Boris Ossipovich [1957]: Tamgi nganasanov i »ncev.In: KSIE 27, 20-34.

Dolgix, Boris Ossipovich [1960]: Prinesenie v zhertvu olenej u nganasanov i »ncev.In: KSIE 33, 72-81.

Dolgix, Boris Ossipovich ; Fajnberg, L. A. [1960]: Tajmyrskie nganasany.In: TIE : N.S. 56 = Sovremennoe chozjajstvo kultury i byt malych narodov Severa, 9-62.

Dolgix, Boris Ossipovich [1962]: On the origin of the Nganasan. [Russ.: Proisxozhdenie nganasanov. In: SESb 1 = TIE, N.S. 18 (1952), 5-87].In: Anthropology of the North 2, 220-299.

Dolgix, Boris Ossipovich [1962]: Rodovaja »kzogamija u nganasan i »ncev.In: Sibirskij »tnograficheskij sbornik 4 = Trudy instituta »tnografii : N.S. ; 78, 197-225.

Dolgix, Boris Ossipovich [1968]: Matriarxal'nye cherty v verovanijax nganasan (Matriarchalische Züge in den Glaubensvorstellungen der Nganasanen).In: Problemy antropologii i istoricheskoj »tnografii Azii, 214-229.

Dolgix, Boris Ossipovich (Hrsg.) [1976]: Mifologicheskie skazki i istoricheskie predanija nganasan. (Skazki i mify narodov vostoka) Moskva. 340 [342] p.

Dolgix, Boris Ossipovich [1978]: Nganasan shaman drums and costumes.In: Shamanism in Siberia = Bibliotheca uralica ; 1, 341-351.

Dolgix, Boris Ossipovich [o.J.]: Verovanija nganasan [rukopis']. o.O.. 290 p.

Dul'zon, A(ndreas) P. [1974]: Padezhnaja sistema nganasanskogo jazyka.In: Sklonenie v paleoaziatskix i samodijskix jazykax, 147-157.

Fajnberg, L. A. [1959]: Xozjajstvo i kul'tura Tajmyrskix nganasan.In: SE 1959,2, 47-60.

Fajnberg, L. A. [1962]: Terminologija rodstva nganasan kak istoricheskij istochnik.In: Sibirskij »tnograficheskij sbornik 4 = Trudy instituta »tnografii : N.S. ; 78, 226-237.

Futaky, István [1983]: Zur Frage der nganasanisch-tungusischen Sprachkontakte.In: Urálisztikai tanulmányok, 155-162.

Futaky, István [1990]: Etymologische Beiträge zum Nganasanischen.In: Specimina sibirica 3, 51-55.

Gluxij, Jaroslav Andreevich [1975]: Sonornye konsonanty v jazyke avamskix nganasan.In: JaTS 7, 125-127.

Gordon, Bryan [1992]: Were the nganasan like Barrenland herd followers?.In: Specimina sibirica 5, 95-.

Grachëva, G. N. [1974]: Rannie predstavlenija nganasan o cheloveke (po materialam pogrebal'nogo obrjada XIX - nachala XX veka). Kand.Diss.. Leningrad. 233 p.

Grachëva, G. N. [1975]: K metodike izuchenija raznyx predstavlenij o cheloveke (na nganasanskom jazyke) (Towards methods of research into early concepts of man [on nganasan data]).In: SE 1975/4, 51-59.

Grachëva, G. N. [1976]: Chelovek, smert' i zemlja mertvyx u nganasan. [Takzhe svjazannaja s nimi leksika].In: Priroda i chelovek v religioznyx predstavlenijax narodov Sibiri i Severa, 44-66.

Grachëva, G. N. [1976]: Kategorija "ngo" u nganasan.In: JaT 3, 172-176.

Grachëva, G. N. [1977-2]: Essai de reconstitution des conceptions concernant l'homme chez les Nganasan.In: L'Ethnographie 118 = N.S. 74-75, 55-66.

Grachëva, G. N. [1977]: Tradicionnye kul'ty nganasan.In: Pamjatniki kul'tury narodov Sibiri i Severa = Sbornik muzeja antropologii i »tnografii ; 33, 217-228.

Grachëva, G. N. [1978]: A Nganasan shaman costume.In: Shamanism in Siberia = Bibliotheca uralica ; 1, 315-323.

Grachëva, G. N. [1979]: K voprosu o vlijanii xristianizacii na religioznye predstavlenija nganasan.In: Xristianstvo i lamaizm u korennogo naselenija Sibiri, 29-49.

Grachëva, G. N. [1980]: K materialam po duxovnoj kul'ture nganasan i »ncev.In: Duxovnaja kul'tura narodov Sibiri, 80-94.

Grachëva, G. N. [1980]: Nganasany.In: Semejnaja obrjadnost' narodov Sibiri, 148-151.

Grachëva, G. N. [1981]: Kul'tovyj komplekt nganasan.In: Material'naja kul'tura i mifologija = Sbornik muzeja antropologii i »tnografii ; 37, 153-168.

Grachëva, G. N. [1981]: Shamany u nganasan. [Takzhe o leksike,svjazannoj s shamanstvom].In: Problemy istorii obshchestvennogo soznanija aborigenov Sibiri (... 19-20 v.), 69-89.

Grachëva, G. N. [1981]: The dynamics of the structural elements in the traditional world outlook of the Nganasans.In: CIFU 5 8, 178-183.

Grachëva, G. N. [1981]: Vozrastnye kategorii i pogrebal'nyj obrjad u nganasan. [Takzhe o leksike].In: CIFU 5 4, 159-166.

Grachëva, G. N. [1983]: K semantike oformlenija odezhdu u nganasan i »ncev. [Thesen].In: Problemy »tnogeneza i »tnicheskoj istorii samodijskix narodov [3: »tnografii], 40-44.

Grachëva, G. N. [1983]: Tradicionnoe mirovozzrenie oxotnikov Tajmyra (na materialax nganasan XIX - nachala XX v.). Leningrad. 172 [173].

Grachëva, G. N. [1984]: K »tnokul'turnym svjazjam nganasan : klassifikacija shamanov.In: »tnokul'turnye kontakty narodov Sibiri, 84-98.

Grachëva, G. N. [1984]: Nganasanskie nazvanija "bogov".In: »tnografija narodov Sibiri, 65-69.

Grachëva, G. N. [1985]: Izuchenie kul'tury nganasan v institute »tnografii AN SSSR.In: Godichaja nauchnaja sessija IE AN SSSSR : kratkoe soderzhanie dokladov, 1983, 76-77.

Grachëva, G. N. [1987]: Socializacija detej i podrostkov v tradicionnom obshchestve nganasan.In: Tradicionnoe vospitanie detej u narodov Sibiri, 38-62.

Grachëva, G. N. [1988]: Nganasany.In: Rasy i narody 18 Mokva.

Grachëva, G. N. [1990]: Sledy rannix predstavlenij o prirodnyx svjazjax u nganasan.In: Fol'klor: »tnografija ; problemy rekonstrukcii faktov tradicionnoj kul'tury, 98-113.

Grachëva, G. N. [1993]: Features of the world model in Nganasan drums.In: Specimina sibirica 6, 65-73.

Grachëva, Galina N. [1989]: Nganasan and Enets shamans' wooden masks.In: Shamanism : past and present : P. 1, 145-153.

Hajdú, Péter [1964]: Samojedica : 1. Mórás nyelv-e a nganaszan? ; 2. Egy enyec állapothatározói morféma ; 3. Genitivus redivivus.In: NyK 66, 397-405.

Helimski, Eugen => Xelimskij, E. A. [1988]: O morfonologii nganasankogo jazyka : doklad na 4. mezhdunarodnom smiposiume "Ural'skaja fonologija" (Gamburg, 4.-8.9.1989). Novosibirsk. --.

Helimski, Eugen => Xelimskij, E. A. [1989]: Sillabika stixa v ngansanskix inoskazatel'nyx pesnjax. Helimskij, E. A.: Komparativistika, uralistika : lekcii i stat'i. Moskva, 2000, 94-109.In: Muzykal'naja »tnografija Severnoj Azii, 52-76.

Helimski, Eugen => Xelimskij, E. A. [1990]: Vstrechnyj dvunapravlennyj otschet mor v nganasanskom jazyke.In: Vsesojuznaja konferencija po lingvisticheskoj tipologii : tezisy dokladov, 158-161.

Helimski, Eugen => Xelimskij, E. A. [1993]: Prasamodijskie *ê i *ê{..} praural'skie istochniki i nganasanskie refleksy. Helimskij, E. A.: Komparativistika, uralistika : lekcii i stat'i. Moskva, 2000, 196-201.In: Hajdú Péter 70 éves = Linguistica : Ser. A: Studia et dissertationes ; 15, 125-133.

Helimski, Eugen => Xelimskij, E. A. [1993]: Zaimstvovanija iz pravoslavnoj religii i sovetskoj ideologii v ritual'noj praktike nganasanskogo shamana [Thesen]. Helimskij, E. A.: Komparativistika, uralistika : lekcii i stat'i. Moskva, 2000, 159-160.In: Tradicionnye kul'tury i sreda obitanija, 98-100.

Helimski, Eugen => Xelimskij, E. A. [1994]: Nganasanskie zaimstvovanija v dolganskom jazyke : k vyxodu v svet dolganskogo slovarja M. Staxovskogo. Helimskij, E. A.: komparativistika, uralistika : lekcii i stat'i. Moskva, 2000, 320-322.In: Tajmyrskij »tnolingvisticheskij sbornik 1, 234-237.

Helimski, Eugen => Xelimskij, E. A. [1994]: Ocherk morfologii i slovoizmenitel'noj morfologii nganasanskogo jazyka. Engl. Fassung: Helimski, Eugene: Nganasan. In: The Uralic languages. 1998, 480-515 (= Kap. 16).In: Tajmyrskij »tnolingvisticheskij sbornik 1, 190-221.

Helimski, Eugen => Xelimskij, E. A. (Red.) [1994]: Tajmyrskij »tnolingvisticheskij sbornik : 1: Materialy po nganasanskomu shamanstvu i jazyku. Moskva. 246 [247] p.

Helimski, Eugen => Xelimskij, E. A. [1995]: Nganasan as a literary language - and further reflexions on literary languages (Nganasanskij jazyk kak literaturnyj : razmyshlenija po voprodu [!] literaturnyx jazykov). Russ.: Helimskij, E. A.: Komparativistika, uralistika : lekcii i stat'i. Moskva, 2000, 161-163.In: Zur Frage der uralischen Schriftsprachen = Linguistica : Ser. A ; 17, 149-153.

Helimski, Eugene [1995]: Proto-Uralic gradiation : continuation and traces. Helimskij, E. A.: Komparativistika, uralistika : lekcii i stat'i. Moskva, 2000, 167-190.In: CIFU 8 1, 17-51.

Helimski, Eugen => Xelimskij, E. A. [1995]: Zagadki-inoskazanija v nganasanskom fol'klore. Helimskij, E. A.: Komparativistika, uralistika : lekcii i stat'i. Moskva, 2000, 110-117.In: »tnojazykovaja i »tnokul'turnaja istorija Vostochnoj Evropy, 270-272.

Helimski, Eugene [1998]: Nganasan. Kap. 16 = Engl. Fassung von: Helimskij, E. A.: Ocherk morfologii ... nganasanskogo jazyka. 1996, 190-221..In: The Uralic languages / Abondolo, Daniel (Ed.) [Kap.] 16, 480-515.

Helimski, Eugen => Xelimskij, E. A. [2000]: Nganasanskij jazyk kak literaturnyj : razmyshlenija po povodu literaturnyx jazykov. Engl.: Nganasan as a literaray language ... In: Zur Frage d. ural. Schriftsprachen / Hrsg. von G. Zaicz. Bp. 1995, 149-153.In: Komparativistika, uralistika : lekcii i stat'i / Helimskij, E. A., 161-163.

Ivanov, S. V. [1962]: Kul'turno-istoricheskie svjazi »ncev i nganasan po dannym ix ornamenta.In: KSIE 37, 57-66.

Janhunen, Juha [1991]: Nganasany i raspad prasomodijskoj jazykovoj obshchnosti.In: Problemy proisxozhdenija narodov ural'skoj jazykovoj sem'i : tezisy dokladov, 16-19.

Janhunen, Juha => Janxunen, Juxa [1991]: Nganasany i raspad prasamodijskoj jazykovoj obshchnosti.In: Seminar "Problemy proisxozhdenija narodov ural'skoj jazykovoj sem'i" : tezisy dokladov, 16-19.

Janhunen, Juha [1992]: Three friends : a Nganasan version of the Nenets tale.In: JSFOu 84, 284-294.

Janurik, Tamás [1982]: Szamojéd hangmegfelelések I: mássalhangzók (Sound Correspondences in Samoyedik I: consonants). [Auf Grundlage von Janhunens GSW].In: NyK 84, 41-89.

Katzschmann, Michael [1986]: Tunguso-Nganasanica.In: FUM 10 = 10: Festschrift für István Futaky), 173-187.

Katzschmann, Michael [1989]: (Rez.) Kortt, Ivan R. u. Ju. B. Simchenko: Wörterverzeichnis der nganasanischen Sprache : T.1: nganasan-dt.-russ. Glossar. - Berlin, 1985. 421 S. (= Systemata ... ; 1).In: IF 94, 369-370.

Katzschmann, Michael [1989]: Morphologische Aspekte und EDV am Beispiel des Nganasanischen. [Thesen zum: 4. internat. Symposion "Ural. Phonologie", 4.-8.9.1989 in Hamburg].In: MSUA 8, 95-99.

Katzschmann, Michael [1990]: Maschinelle Morphemanalyse am Beispiel des Nganasanischen.In: CIFU 7 1 B, 86-91.

Katzschmann, Michael [1990]: Vorläufiges nganasanisches Wörterverzeichnis auf der Grundlage alter und neuer Quellen zusammengestellt : T. 1: nganasan.-fremdsprachig. [als Manuskript vervielfältigt]. o.O.. V, 547 p.

Katzschmann, Michael [1993-1994]: Die Negation(sverb)en des Nganasanischen (A tagadás néhány morfoszintaktikai kérdése a nganaszanban).In: NNy 35, 47-68.

Katzschmann, Michael [1995]: Morphosyntaktische Betrachtungen zur nganasanischen Negation (Morfoszintaktikai észrevételek a nganaszan tagadásról).In: NNy 36, 237-249.

Katzschmann, Michael [1996]: Anmerkungen zur Suffixverbindung "-na-r-" im Nganasanischen.In: Ünnepi könyv Mikola Tibor tiszteletére, 165-170.

Katzschmann, Michael [1996]: Über den Stimmbandverschlußlaut im Nganasanischen (A nganaszan gégezárhangok).In: NNy 37, 209-217.

Katzschmann, Michael [1997]: Anmerkungen zu den Suffixfolgen des nganasanischen Verbs (Megjegyzések a nganaszan igei szuffixumok sorrendjéhez).In: NNy 38, 125-147.

Katzschmann, Michael [1998]: Anmerkungen zu morphophonologischen und syntaktischen Aspekten der Postpositionen des Nganasanischen (Megjegyzések a nganaszan névutók morfonológiájához és szintakszisához).In: NNy 39, 117-136.

Katzschmann, Michael [1999]: Über die nganasanischen Verben auf "rum", "rem", "rm" im Aorist.In: Europa et Sibiria : Beiträge zu Sprache u. Kultur d. kleineren finnougr., samojed. u. paläosibir. Völker ; Gedenkband für Wolfgang Veenker = Veröffentlichungen d. Societas Uralo-Altaica ; 51, 227-233.

Koptelov, P. M. [1969]: O semantike Tajmyrskix gidronimov nganasanskogo proisxozhdenija.In: Uchenye zapiski / Tomskij ... gozudarstvennyj universitet 75 = Voporsy lingvistiki ; 2, 6-11.

Koptelov, P. M. [1969]: Semanticheskaja xarakteristika nganasanskoj oronimii.In: PAS, 27-29.

Koptelov, P. M. [1975]: O strukture Tajmyrskix gidronimov nganasanskogo proisxozhdenija.In: Voprosy lingvistiki 3, 74-89.

Kortt, Ivan R. ; Simchenko, Ju. B. [1985]: Wörterverzeichnis der nganasanischen Sprache : T. 1: nganasanisch-deutsch-russisches Glossar. (Materialien / Systemata mundi Inst. zur Erforschung fremder Denksysteme u. Organisationsformen 1) Berlin. 422 p.

Kortt, Ivan R. ; Simchenko, Jurij B. [1990]: Materialien zur geistigen und dinglichen Kultur der Nganasan-Samojeden. [Bd 2 zu: Wörterverzeichnis d. nganasanischen Sprache]. (Materialien / Systemata mundi Inst. zur Erforschung fremder Denksysteme u. Organisationsformen 2) Berlin. 371 p.

Kosterkina, Nadezhda T. [1997]: Allgemeine Charakteristik der Erzählgattungen der nganasanischen Folklore (A nganaszan elbeszél"o hagyomány általános jellemzése).In: NNy 38, 149-156.

Kosterkina, Nadezhda T. ; Nagy, Beáta Boglárka ; Sobanski, Florian [1997]: Über die Tiere auf der Erde : e. nganasanisches Märchen nebst Übersetzung u. morphologischem Wörterverzeichnis (A föld vadállatairól szövegközlés).In: NNy 38, 157-199.

Kovalenko, Natal'ja Nikolaevna [1980]: Ob odnom analiticheskom sposobe vyrazhenija zavisimogo predikata v oslozhnennom nganasanskom predlozhenii.In: Analiticheskie sredstva svjazi v polipredikativnyx konstrukcijax, 103-110.

Kovalenko, Natal'ja Nikolaevna [1981]: K voprosu ob imeni dejstvija v nganasanskom jazyke.In: Morfologija imeni v sibirskix jazykax, 68-75.

Kovalenko, Natal'ja Nikolaevna [1981]: O prichastii v nganasanskom jazyke.In: Sintaksis altajskix i evropejskix jazykax, 82-93.

Kovalenko, Natal'ja Nikolaevna [1982]: O nekotoryx osobennostjax funksionirovanija nganasanskogo deeprichastija o suffiksom "-bü'/-xü'" v sostave zavisimoj chasti polipredikativnogo predlozhenija.In: Grammaticheskie issledovanija po jazykam Sibiri, 90-98.

Kovalenko, Natal'ja Nikolaevna [1982]: Vyrazhenie sub-ekta zavisimoj chasti polipredikativnogo vremennogo predlozhenija v nganasanskom jazyke.In: Strukturnye i funkcional'nye tipy slozhnyx predlozhenij, 110-114.

Kovalenko, Natal'ja Nikolaevna [1984]: Infinitnye glagol'nye formy v sisteme zavisimoj predikacii (na materiale nganasanskogo jazyka). [Kand.Diss./Thesen]. Moskva. 16 p.

Kovalenko, Natal'ja Nikolaevna [1985]: Forma vyrazhenija nereal'nogo uslovija v nganasanskom jazyke.In: Issledovanie jazykov narodov SSSR, 69-74.

Kovalenko, Natal'ja Nikolaevna [1985]: Supin i celevoe deeprichastie v nganasanskom jazyke.In: Polipredikativnye konstrukcii v jazykax raznyx sistem, 149-154.

Kovalenko, Natal'ja Nikolaevna [1986]: Infinitnye glagol'nye formy v sisteme zavisimoj predikacii (na materiale nganasanskogo jazyka). [Kand.Diss.]. Novosibirsk.

Kovalenko, Natal'ja Nikolaevna [1986]: O sootnoshenii finitnyx i infinitnyx form glagola v sisteme polipredikativnogo sintaksisa nganasanskogo jazyka.In: Jazyki narodov Severa Sibiri, 76-83.

Kovalenko, Natal'ja Nikolaevna [1986]: Semantika konstrukcij s imenem dejstvija v nganasanskom jazyke.In: Sintaksicheskaja i leksicheskaja semantika : na materiale jazykov raznyx sistem, 126-131.

Kovalenko, Natal'ja Nikolaevna [1987]: Mezhfrazovye skrepy v nganasanskom jazyke.In: Pokazateli svjazi v slozhnom predlozhenii, 155-161.

Kovalenko, Natal'ja Nikolaevna [1988]: Infinitnye formy glagola v nganasanskom jazyke.In: Jazyki narodov SSSR, 60-67.

Kovalenko, Natal'ja Nikolaevna [1988]: Modal'nye znachenija skazuemyx v prostom i slozhnom predlozhenii (na materiale nganasanskogo jazyka).In: Komponenty predlozhenija : na materiale jazykov raznyx sistem, 109-117.

Kovalenko, Natal'ja Nikolaevna [1988]: Ob odnom analiticheskom sposobe vyrazhenija zavisimogo predikata v oslozhnennom nganasanskom predlozhenii.In: Analiticheskie sredstva svjazi v polipredikativnyx konstrukcijax, 103-111.

Kovalenko, Natal'ja Nikolaevna [1989]: O roli affiksa -tê/-ndê v imennoj i glagol'noj sistemax nganasanskogo jazyka.In: Internat. Symp. "Ural. Phonologie" ; 4: 4.-8.9.1989, 107-110.

Kovalenko, Natal'ja Nikolaevna [1990]: Izjasnitel'nye konstrukcii v nganasanskom jazyke.In: Morfologija glagola i struktura predlozhenija, 161-166.

Kovalenko, Natal'ja Nikolaevna [1991]: Funkcionirovanie bytijsnogo glagola isja v protom i slozhnom nganasanskom predlozhenii.In: Jazyki narodov Sibiri : grammaticheskie issledovanija, 124-130.

Kovalenko, Natal'ja Nikolaevna [1992]: Infinitnye formy glagola nganasanskogo jazyka. [Rez.: Nagy, B. B., NNy 37 (1996), 347-356]. Novosibirsk. 93 [95] p.

Kuprijanova, Zinaida Nikolaevna [1969]: Sobranie i izuchenie fol'klora narodov severa v sovetskuju »poxu (nganasanskij fol'klor).In: Uchen. zap. LGPI im. A.I. Gercena 383, 49-52.

Körtvély, Erika [1999-2000]: A nganaszan kicsinyít"o kéz"okr"ol (Diminutive affixes in Nganasan).In: NNy 40, 229-236.

Künnap, Ago Juxanovich [1974]: Sklonenie i sprjazhenie v samodijskix jazykax (sravnitel'no-istoricheskij analiz pervichnyx slovoizmenitel'nyx suffiksov). [Kand.Diss.]. Tartu. 340 p.

Künnap, Ago Juxanovich [1976]: Nekotorye »neckie i nganasanskie infinitnye glagol'nye formy iz rukopisej M. A. Kastrena (Enetsin ja nganasanin kielen infiniittisiä verbimuotoja M. A. Castrénin käsikirjoituksista.In: TRÜT 382 = Fenno-ugristica 2, 135-146.

Künnap, Ago [1993]: Nganassani verbikonstruktioon -mea + is'a.In: Hajdú Péter 70 éves = Linguistica : Ser. A: Studia et dissertationes ; 15, 237-239.

Künnap, Ago [1995]: On the Samoyed standard languages (O samodijskix literaturnyx jazykax) [Ngan/Enz].In: Zur Frage der uralischen Schriftsprachen = Linguistica : Ser. A ; 17, 141-147.

Labanauskas, Kazis (I.) [1975]: Das Präsens im Nganassanischen (Nastojashchee vremja v nganasanskom jazyke).In: SFU 11, 122-125.

Labanauskas, Kazis (I.) [1975]: Proshedshee vremja sovershennogo dejstvija v nganasanskom jazyke (Das perfektive Präteritum im Nganassanischen).In: SFU 11, 195-200.

Labanauskas, Kazis (I.) [1977]: Ustnoe narodnoe tvorchestvo nganasan.In: Sovetskij Tajmyr 22.4.1977,

Labanauskas, Kazis (I.) [1984]: Nganasan i mir.In: Sovetskij Tajmyr 23.8.1984,

Lambert, Jan-Luk [1990]: Faire la noce pour éviter la mort : analyse de la fête de la hutte pure ches les Nganasan (un des groupes samoyèdes). (Mémoire de maîtrise (Paris X)) Paris. 107 p.

Lambert, Jan-Luk [1994]: Doch' solnca dlja nganasanskogo shamana.In: Tajmyrskij »tnolingvisticheskij sbornik 1, 172-189.

Mikola, Tibor [1970]: Adalékok a nganaszan nyelv ismeretéhez (Materialy k zapasu poznanij o nganasanskom jazyke).In: NyK 72, 59-93.

Mikola, Tibor [1980]: Enyec és nganaszan nyelvi adalékok (Enzische und nganssanische sprachliche Beiträge).In: NyK 82, 223-236[Ng.235f.

Mikola, Tibor [1986]: Beiträge zur nganasanischen Sprachgeschichte.In: FUM 10, 243-247.

Mikola, Tibor [1996]: Beiträge zur Morphologie des Nganasanischen.In: CIFU 8 3, 162-164.

Mikola, Tibor/r [1999]: »llipticheskoe dvojstvennoe chislo v nganasanskix terminax rodstva.In: Europa et Sibiria : Beiträge zu Sprache u. Kultur d. kleineren finnougr., samojed. u. paläosibir. Völker ; Gedenkband für Wolfgang Veenker = Veröffentlichungen d. Societas Uralo-Altaica ; 51, 319-323.

Molnár, Edit ; Nagy, Beáta B. [1996]: Az uráli nyelvek fosztóképzö"inek eredete.In: Ünnepi könyv Mikola Tibor tiszteletére, 235-244.

Momde, A. Ch. (Verf.) ; u.a. [1992]: Jazyk Nganasan : russko-nganasanskij razgovornik ; spravochnik. [Hauptautor: Momde, A. Ch. = Informant von Tereshchenko]. Noril'sk. 96 p.

Mägi, Kaur [1997]: Grammatiline aeg nganassaani keeles (The grammatikal tense in Nganasan). Tartu.

Müller, Gerhard Friedrich []: Spiski slov iz sel'kupskix, neneckix, »neckix dialektov, nganasanskogo jazyka. [Handschr.Mskr.].In: CGADA, No 199, op. 2, portf. 513, d.d. 2 i,

Nagy, Beáta Boglárka [1996]: A sámán-tó legendája (Die Legende über den Schamanensee). [ng. Text = 33. Sätze].In: NNy 37, 219-222.

Nagy, Beáta Boglárka [1999]: A nganaszan igék aspektusáról (Imperfective and perfective verbs in nganasan).In: NNy 40, 267-284.

Nagy, Beáta Boglárka Wagner- [1999-2000]: Megjegyzések a tárgy jelöléséhez a nganaszanban (Bemerkungen zur Bezeichnung des Objekts im Nganasanischen).In: NNy 40, 255-265.

Nagy, Beáta Boglárka [1999]: Some morphological features of Nganasan passive constructions.In: Indo-European-Uralic-Siberian linguistic and cultural contacts = Fenno-Ugristica ; 22, 176-179.

Nikolaeva, Irina A. [1987]: O nekotoryx paralleljax v nganasanskix, jukagirskix i drugix severnoevrazijskix fol'klornyx tekstax.In: Stroj samodijskix i enisejskix jazykov, 40-48.

Nikolaeva, Irina [Nyikolajeva, Irina] [2000]: Chrestomathia jucagirica. (Urálisztikai tanulmányok 10) Budapest. 155 p.

Ojamaa, Triinu [1990]: The Nganasan sound instrumentary. Tallinn.

Ojamaa, Triinu [1990]: The Nganasan improvisatory chants. (Preprint / Estonian Academy of Sciences : division of humanities and social sciences : KKI- 64) Tallinn. 33 p.

Ojamaa, Triinu [1996]: On Nganasan bilingualism and bimusicalism.In: Fenno-Ugristica 20, 80-84.

Ojamaa, Triinu [1999]: Glissando in the Nganasan vocal music.In: Indo-European-Uralic-Siberian linguistic and cultural contacts = Fenno-Ugristica ; 22, 183-202.

Osipova, O. A. [1973]: Istorija provedenija »kspedicij k malym narodam Severa pod rukovodstvom professora A. P. Dul'zona [takzhe ob »kspedicijax k sel'kupam i nganasanam].In: PAS 3, 187-189.

Petrovskaja, L. S. [1969]: Obrazovanie imen sushchestvitel'nyx v nganasanskom jazyke.In: PAS, 57-58.

Popov, A. A. [1940]: Iz otcheta o komandirovke k nganasanam ot instituta »tnografii AN SSSR.In: SE 1940,3, 247-249.

Popov, A. A. [1948-1984]: Nganasany : Vyp. 1: material'naja kul'tura ; [2:] Social'noe ustrojstvo i verovanija. [1: Engl. Ausg.: The Haag, 1966; 2: hrsg. von Gracheva, G. N. u. Ch. M. Taksami. Leningrad, 1984. 151 p.]. (TIE : N.S. 3) Moskva-Leningrad. [139] p.

Popov, A. A. [1949]: Nganasany. [Handschrift.].In: FIE,

Popov, A. A. [1950]: Die Nganasanen. [Autoref. von Nganasany, 1948, 3-4, 79-92. Übers. von J. Weinberger].In: Sowjetwissenschaft : Gesellschaftswiss. Abt 1950,1, 67-81.

Popov, A. A. [1951]: Perevody nganasanskix, dolganskix i jakutskix skazok. [1.Aufl.]. Moskva-Leningrad.

Popov, A. A. [1956]: Nganasany. [Engl. Fassung 1964].In: Narody Sibiri, 648-660.

Popov, A. A. [1959]: Die "Kuojka" Familien- und Sippenschutzgeister bei den Nganasanen. [Engl.: The "Kuoika", guardian spirits of family and clan among the Nganasan. In: AA 1/2 (1963), 122-130].In: Opuscula ethnologica memoriae L. Biró scra, 23-37.

Popov, A. A. [1959]: Dolganskie i nganasanskie skazki.In: Skazki narodov Severa, 131-140,191-192.

Popov, A. A. [1959]: Perevody nganasanskix, dolganskix i jakutskix skazok. [2.Aufl.].In: Skazki narodov Severa Moskva-Leningrad.

Popov, A. A. [1963]: The "Kuoika", guardian spirits of family and clan among the Nganasan. [Dt.: Die "Kuojka" Familien- und Sippenschutzgeister bei den Nganasanen. In: Opuscula ethnologica ... 1959].In: AA 1/2, 122-130 (-127?).

Popov, A. A. [1968]: How Sereptie Djaruoskin of the Nganasans (Tavgi-Samoyeds) became a shaman. [Dt. Fassung 1963].In: Popular beliefs and folklore tradition in Siberia = Uralic and Altaic Series ; 57, 137-145.

Popov, A. A. [1976]: Dusha i smert' po vozzrenijam nganasanov.In: Priroda i chelovek v religioznyx predstavlenijax narodov Sibiri i Severa, 31-43.

Popov, A. A. [1984]: Nganasany : [1:] Material'naja kul'tura ; 2.: Social'noe ustrojtvo i verovanija. [1:] Moskva-Leningrad, 1948, p. 116 [Engl.: The Nganasan. 1966.] (2:) G. N. Gracheva, C. M. Taksami [Red.].In: TIE, N. S. 3 [T.1!] [Dt. in Auszügen vgl. Die Nganasanen, 1950] Leningrad. 151.

Popov, Andrej Alex. [1966]: The Nganasan : the material culture of the Tavgi samoyeds. Transl. by E. Ristinen [nebst: Glossary: Nganasan words appearing in the text]. [Russ. Ausg.: Nganasany [T.1], Moskau, 1948].In: Uralic and Altaic Series 56 Bloomington. IX, 168.

Prokof'ev, G. N. [1937]: Nganasanskij (tavgijskij) dialekt.In: JaPNS 1 = Ch.1: Jazyki i pis'mennost' samoedskix i finno-ugorskix narodov\r, 53-74.

Prokof'ev, G. N. [1940]: »tnigonija narodnostej Ob-Enisejskogo bassejna (nencev, nganasanov, »ncev, sel'kupov, ketov, xantov i mansov). [Thesen].In: SE 1940,3, 67-76.

Pushkareva, Elena [1995]: A course of Nganasan folklore : a syllabus.In: Eurasian studies yearbook [UAJb] 67, 109-117.

Rode, Andris ; Shephard, Roy J. [1995]: A comparison of physical fitness between Igloolik Inuit and Volochanka nGanasan [Ngansan].In: American journal of human biology (ISSN 1042-0533) 7(5), 623-630.

Rode, Andris ; Shephard, Roy J. [1995]: Modernization of lifestyle, body fat content and body fat distribution : a comparison of igloolik Inuit and Volochanka nGanasan [Nganasan].In: International journal of obesity and related metabolic disorders (ISSN 0307-0565) 19 (10), 709-716.

Sedel'nikov, B. A. [1979]: Kvantitativnost' glasnyx monoftongov nganasanskogo jazyka.In: Issledovanie zvukovyx sistem sibirskix jazykov, 56-77.

Sedel'nikov, B. A. [1980]: Rentgenogrammy artikuljacionnyx nastroek glasnyx nganasanskogo jazyka.In: JaT 7, 18-25.

Sedel'nikov, B. A. [1981]: Inventar' glasnyx monoftongov v jazyke avamskix nganasan.In: »ksperimental'no-foneticheskie issledovanija sibirskix jazykov, 53-60.

Sedel'nikov, B. A. [1981]: Kvantitativnaja xarakteristika perednerjadnyx glasnyx nganasanskogo jazyka.In: Teoreticheskie voprosy fonetiki i grammatiki jazykov narodov SSSR, 152-159.

Sedel'nikov, B. A. [1983]: Spektral'nye xarakteristiki perednerjadnyx glasnyx nganasanskogo jazyka.In: Problemy »tnogeneza i »tnicheskoj istorii samodijskix narodov [2: lingvistike], 63-66.

Sedel'nikov, B. A. [1983]: Xarakteristiki diftongov nganasanskogo jazyka.In: Voprosy enisejskogo i samodijskogo jazykoznanija, 135-138.

Simchenko, Jurij Borisovich [1963]: Nganasanskie ornamenty.In: SE 1963,3, 166-171.

Simchenko, Jurij Borisovich [1963]: Prazdnik "any'o djaly" u avamskix nganasan.In: TIE : N.S. 84 = SES 5, 1968-179.

Simchenko, Jurij Borisovich [1974]: Terminologija rodstva nencev, »ncev, nganasan i jukagirov.In: Social'naja organizacija i kul'tura narodov Severa, 270-291.

Simchenko, Jurij Borisovich [1980]: Nganasany.In: Semejnaja obrjadnost' narodov Sibiri, 44-50.

Simchenko, Jurij Borisovich [1982]: Nganasany.In: »tnicheskaja istorija narodov Severa, 81-99.

Simchenko, Jurij Borisovich [1992]: Nganasany : Sistema zhizneobespechenija. (Materialy k serii "Narody i kul'tury" 22) Moskva. 202 p.

Simchenko, Jurij Borisovich [1996]: Tradicionnye verovanija nganasan. Ch. 1.2. (Biblioteka rossijskogo »tnografa) Moskva. 215 p.; 193 p.

Skorik, P. Ja. [1970]: Antroponimicheskie processy u malyx narodnostej Severa [v tom chisle o xantyjskix i nganasanskix antroponimax].In: Antroponimika, 39-52.

Sobanski, Florian [1999]: Substantivische Ausdrücke für 'Zeit' im Nganasanischen.In: Europa et Sibiria : Beiträge zu Sprache u. Kultur d. kleineren finnougr., samojed. u. paläosibir. Völker ; Gedenkband für Wolfgang Veenker = Veröffentlichungen d. Societas Uralo-Altaica ; 51, 415-420.

Spicyn, V. A. (Mitverf.) ; u.a. [1976]: Genetiko-antropologicheskaja xarakteristika nganasan.In: Voprosy antropologii 53, 84-99.

Stoljarova, Alla Konstantinovna [1973]: O nazvanijax chastej tela v nganasanskom jazyke.In: PAS 3, 85-87.

Stoljarova, Alla Konstantinovna [1976]: Perednejazychnye soglasnye fonemy v jazyke avamskix nganasan.In: Issledovanija po fonetike Sibirskix jazykov, 120-136.

Stoljarova, Alla Konstantinovna [1976]: Podsistema soglasnyx fonem v nganasanskom jazyke (po materialam jazyka avamskix nganasan).In: Sibirskij foneticheskij sbornik = Trudy instituta obshchest. nauk ; 29 = Serija jazykovedcheskaja, 87-98.

Stoljarova, Alla Konstantinovna [1976]: Shumnye soglasnye fonemy v nganasanskom konsonantizme.In: PAS 4, 94-96.

Stoljarova, Alla Konstantinovna [1977]: Konsonantizm nganasanskogo jazyka (po »ksperimental'nym dannym). [Kand.Diss.]. Novosibirsk. 195 p.

Stoljarova, Alla Konstantinovna [1978]: Fonema /ñ/ v jazyke avamskix nganasan.In: JaT 6, 15-21.

Stoljarova, Alla Konstantinovna [1979]: Maloshumnye soglasnye v dialekte avamskix nganasan. [Thesen].In: VFU. Jazykoznanie, 19-20.

Stoljarova, Alla Konstantinovna [1980]: "p" i "b" v nganasanskom.In: Zvukovoj stroj sibirskix jazykov, 27-31.

Stoljarova, Alla Konstantinovna [1980]: Fonemy /ch/ i /t'/ v jazyke avamskix nganasan.In: JaT 7, 10-17.

Stoljarova, Alla Konstantinovna [1980]: Konsonantizm nganasanskogo jazyka (po »ksperimental'nym dannym). [Kand.Diss./Thesen]. Leningrad. 18 [19] p.

Stoljarova, Alla Konstantinovna [1980]: Konsonantnaja sistema nganasanskogo jazyka.In: Narody i jazyki Sibiri, 202-209.

Stoljarova, Alla Konstantinovna [1981]: Ob ottenke fonema /t'/ v jazyke avamskix nganasan.In: »ksperimental'no-foneticheskie issledovanija sibirskix jazykov, 119-124.

Stoljarova, Alla Konstantinovna [1983]: Nekotorye assimiljativnye processy v nganasanskom.In: Sibirskij foneticheskij sbornik, 63-68.

Stoljarova, Alla Konstantinovna [1985]: Konsonantnye sochetanija v nganasanskom jazyke.In: Struktura samodijskix i enisejskix jazykov, 78-83.

Stoljarova, Alla Konstantinovna [1986]: Konsonantizm jazyka vadeevskix nganasan v sravnenii s avamskimi.In: Fonetika jazykov Sibiri i sopredel'nyx regionov, 88-91.

Tereshchenko, Natal'ja Mitrofanovna [1965]: Nekotorye sintakticheskie osobennosti nganasanskogo jazyka.In: CIFU 2, 138.

Tereshchenko, Natal'ja Mitrofanovna [1966]: Nganasanskij jazyk.In: JaNSSSR 3, 416-437.

Tereshchenko, Natal'ja Mitrofanovna [1968]: Nekotorye sintakticheskie osobennosti nganasanskogo jazyka.In: CIFU 2 1, 530-537.

Tereshchenko, Natal'ja Mitrofanovna [1969]: Sobstvennye imena ljudej u nganasanov.In: Materialy konferencii »tnogenez narodov severnoj Azii : Vyp. 1, 227-228.

Tereshchenko, Natal'ja Mitrofanovna [1970]: Nekotorye morfologicheskie osobennosti nganasanskogo jazyka.In: CIFU 3 1, 180.

Tereshchenko, Natal'ja Mitrofanovna [1970]: Sootvetstvie kak osobyj tip sintaksicheskoj svjazi mezhdu glavnymi chlenami predlozhenija (na materiale samodijskix jazykov) [nganasan]. [dasselbe 1969].In: Voprosy finno-ugrovedenija 5, 148-156.

Tereshchenko, Natal'ja Mitrofanovna [1971]: Lichnye imena u nganasanov.In: »tnografija imen, 40-44.

Tereshchenko, Natal'ja Mitrofanovna [1973]: Nekotorye osobennosti padezhnoj sistemy nganasanskogo jazyka.In: JSFOu 72, 427-433.

Tereshchenko, Natal'ja Mitrofanovna [1974]: Osnovnye linii razvitija sluzhebnyx slov v nganasanskom jazyke.In: ALH 24, 359-362.

Tereshchenko, Natal'ja Mitrofanovna [1974]: Sklonenie v samodijskix jazykax.In: Sklonenie v paleoaziatskix i samodijskix jazykax, 33-50.

Tereshchenko, Natal'ja Mitrofanovna [1974]: Vlijanie russkogo jazyka na jazyk nganasanov. [Thesen].In: Voprosy sovetskogo finno-ugrovedenija 1974, 99-102.

Tereshchenko, Natal'ja Mitrofanovna [1975]: K voprosu o Nomenverba v svete dannyx samodijskix jazykov [nganasan].In: Voprosy finno-ugrovedenija 6, 200-207.

Tereshchenko, Natal'ja Mitrofanovna [1975]: Nekotorye morfologicheskie osobennosti nganasanskogo jazyka.In: CIFU 3 1, 749-752.

Tereshchenko, Natal'ja Mitrofanovna [1977]: O prirode sluzhebnyx slov v nganasanskom jazyke.In: Voprosy finno-ugorskoj filologii 3, 137-152.

Tereshchenko, Natal'ja Mitrofanovna [1977]: O roli nekotoryx »kstralingvisticheskix faktorov v formirovanii nganasanskogo jazyka. [Thesen].In: Issledovanie finno-ugorskix jazykov i literatur v ix vzaimosvjazjax s jazykami i literaturami narodov SSSR, 72-73.

Tereshchenko, Natal'ja Mitrofanovna [1979]: Nganasanskij jazyk. Leningrad. 322 p.

Tereshchenko, Natal'ja Mitrofanovna [1980]: O roli nekotoryx vneshnix faktorov v razvitii nganasanskogo jazyka.In: JaT 7, 3-9.

Tereshchenko, Natal'ja Mitrofanovna [1982]: O dejstvii v jazyke sposoba vyravnivanija (na primere nganasanskogo) (Über die Wirkung der Ausgleichsmethode im Nganasanischen).In: SFU 18, 119-124.

Tereshchenko, Natal'ja Mitrofanovna [1986]: Alfavit nganasanskogo jazyka.In: Paleoaziatskie jazyki, 45-47.

Tereshchenko, Natal'ja Mitrofanovna [1993]: Nganasanskij jazyk.In: Jazyki mira : ural'skie jazyki, 349-356.

Vashchenko, P. T. ; Dolgix, B. O. [1962]: Predanija o totemicheskix nazvanijax rodov u nganasan.In: SE 1962,3, 178-182.

Vasil'ev, V. I. [1983]: Osnovnye problemy formirovanija i razvitija samodijskix »tnosov (nency, »ncy, nganasan, sel'kupy). [Thesen].In: Problemy »tnogeneza i »tnicheskoj istorii samodijskix narodov [3: »tnografii], 3-7.

Vasil'ev, V. I. [1985]: Osobennosti razvitija »tnicheskix i jazykovyx processov v »tnokontaktnyx zonax Evropejskogo Severa i Severnoj Sibiri (po materialam ... nencev, »ncev, nganasan).In: »tnokul'kurnye processy u narodov Sibiri i Severa, 65-93.

Xazanovich, A. [1939]: Sredi nganasan.In: Sov. Arktika 1939,8 Moskva.

Xazanovich, Amalija Mixajlovna [1983]: Druz'ja moj nganasany : iz Tajmyrskix drevnikov. Krasnojarsk. 223 + Ill p.

Xazanovich, Amalija Mixajlovna [1986]: Druz'ja moi nganasany : iz Tajmyrskix dnevnikov. Moskva. 171 p.

Xelimskij, E. A. => Helimski, E. A. ; Kosterkina, N. T. [1992]: Petits séances d'un grand chamane nganasan (Small séances with a great Nganasan shaman).In: Diogène 158, 37-51, 39-55 ?.

Xlobystin, L. P. [1981]: Proisxozhdenie nganasan po arxeologicheskim dannym.In: Metodologicheskie aspekty arxeologicheskix i »tnograficheskix issledovanij v Zapadnoj Sibiri, 102-105.

Zhdanova, Tat'jana [1994]: K opisaniju modelej glagol'nogo upravlenija v nganasanskom jazyke.In: Tajmyrskij »tnolingvisticheskij sbornik 1, 222-233.

Zhornickaja, M. Ja. [1986]: Tradicionnye tancy nganasan.In: Polevye issledovanija instituta »tnografii 1982, 149-156.

Zhovnickaja, Svetlana Nereevna [1995]: Programma po rodnomu (nganasanskomu) jazyku : 1 - 4 klassy. (Federal'naja celevaja programma "Deti Severa" / Inst. nacional'nyx problem obrazovanija) Moskva. [110] p.

Zolotarëva, I. M. [1962]: Antropologicheskoe issledovanie nganasan (predvaritel'noe soobshchenie).In: SE 1962,6, 131-136.