Süryani Tarihi,  1.Diyarbakýr Metropoliti Abdunnur Ef'in Cenaze Töreni


 

Size Ayraç Yayýnevi'nden çýkan bir kitabý tanýtmak istiyorum. "Süryani Tarihi" isimli bu kitap Fýrat Üniversitesi öðretim üyesi Mehmet Çelik tarafýndan üç ciltten oluþacak araþtýrmasýnýn birinci cildidir. Çelik bu çalýþmasýný Anadolu'daki varlýklarýný 5000 yýldýr sürdüren ve son yarým yüzyýldýr yoðun bir göç yaþayan Süryani halký üzerinde yapmýþ.

Size þimdi editörden bir alýntý yapmak istiyorum: ' Osmanlý Ýmparatorluðu'nun çok-etnili, çok-dilli ve çok-kültürlü yapýsýna methiyeler düzen ve bu toplumu özleyen, iyi niyetle kaleme alýnmýþ, bu alandaki duygusal boþluðu dolduran onlarca yayýna ulaþmak mümkün. Ancak , konunun "moda" haline gelip sulandýrýlmasýnýn sakýncalarýný gözardý etmemek gerekiyor. "Azýnlýklarý", raký imalatçýlarý, sarraf ya da çalgýcý olmaktan öte, bir zamanlar bu topraklarýn asli unsurlarý olarak ele alan, "Yorgo'nun meyhanesi" söylemini aþan bilimsel eser sayýsý ise çok az. Baþka bir deyiþle, Fener Patrikanesi'ni Türkiye'den kovmak isteyen zihniyetle, "azýnlýklarý" kültürel renklilik, toplumun süsü olarak gören zihniyet, çok farklý sonuçlara varabilse de, "azýnlýklarý" (ötekinin) kurgusu açýsýndan birbirinin tersten söyleniþidir: Yurttaþ deðil, misafir; asli unsur deðil, etnik çeþni. Birincisi için yolunmasý gereken ot, ikincisi içinse bahçenin nadide çiçeði. Ve eminim ki bu yurttaþlarýmýz bu iki tip söylem karþýsýnda da ayný rahatsýzlýðý duymaktadýr.


Web Master: Gabriel Rabo
  Ubdated: 21.09.1998
Copyright 1997
[HOME] [Publication]