www.suryoyo-online.org
This is a test version
The dots under or over the words do not work in Internet

 

ܛܟܣܐ ܕܫܘܡܠܝ ܩܘܪܒܐ ܐܠܗܝܐ

 

ܐܝܟ ܛܟܣܐ ܘܡܫܠܡܢܘܬܐ

ܕܥܕܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܬܪܝܨܬ ܫܘܒܚܐ ܕܐܢܛܝܘܟܝܐ

 

 

ܟܗܢܐ: ܫܘܒܚܐ ܠܐܒܐ ܘܠܒܪܐ ܘܠܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ܀

ܡܫܡ: ܘܥܠܝܢ ܡܚܝ̣̈ܠܐ ܘܚܛܝ̈ܐ ܪ̈ܚܡܐ ܘܚܢܢܐ ܢܫܬܦܥܘܢ ܒܬܪܝܗܘܢ ܥܠܡ̈ܐ ܠܥܠܡ ܥܠܡܝܢ ܐܡܝܢ܀

 

ܨܠܘܬܐ ܕܫܘܪܝܐ

ܟܗܢܐ: ܐܫܘܐ ܠܢ ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܡܪܚܡܢܐ ܘܪܚ̇ܡ ܐܢܫܐ ܕܥܡ ܝ̣ܕܥܬܐ ܘܕܚܠܬܐ ܘܫܦܝ̣ܪܘ̣ܬ ܡܛܟܣܘ̣ܬܐ ܪܘ̣ܚܢܝ̇ܬܐ. ܢ̇ܩܘܡ ܩܕܡܝܟ ܕܟܝܐܝܬ ܘܩܕܝ̣ܫܐܝ̣ܬ. ܘܢ̇ܫܡܫܟ ܐܟ ܕܠܡܪܐ ܘܥ̇ܒܘܕܐ ܕܡ̇ܬܬܚܝ̣ܒܐ ܠܗ ܣܓܕܬܐ ܡ̣ܢ ܟ̇ܠ ܐܒܐ ܘܒܪܐ ܘܪܘ̣ܚܐ ܩܕܝ̣ܫܐ. ܗܫܐ ܘܒܟܠܙܒܢ ܠܥ̇ܠܡܝ̣ܢ܀

 

ܡܙܡܘܪܐ ܢܐ ܦܫܝܛܐ

ܪܚܡ ܥܠܝ ܐܠܗܐ ܐܟ ܛܝܒܘܬܟ ܘܐܟ ܣܘܓܐܐ ܕܪ̈ܚܡܝܟ ܠܚܝ̣ ܚܛܗ̈ܝ. ܐܣܓܐ ܐܫܝ̣ܓܝܢܝ ܡܢ ܥܘܠܝ܆ ܘܡܢ ܚܛܗ̈ܝ ܕܟܢܝ. ܡܛܠ ܕܣܟܠܘ̈ܬܝ ܝ̇ܕܥ ܐܢ̣ܐ ܘܚܛܗ̈ܝ ܠܘܩܒܠܝ ܐܢܘܢ ܒܟܠܙܒܢ. ܠܟ ܒܠܚܘܕܝܟ ܚܛܝ̇ܬ ܘܒܝ̣ܫ̈ܬܐ ܩܕܡܝܟ ܣܥܪܬ̇. ܡܛܠ ܕܬ̣ܙܕܕܩ ܒܡ̣ܠܬܟ ܘܬ̣ܙܟܐ ܒܕܝ̣ܢ̈ܝܟ. ܡܛܠ ܕܒܥܘܠܐ ܐܬ̇ܒܛܢܬ ܘܒܚܛܗ̈ܐ ܒܛܢ̣ܬܢܝ ܐܡܝ. ܐܢܕ ܕܝܢ ܒܩܘܫܬܐ ܨܒ̣ܝܬ ܘܟܣܝ̈ܬܐ ܕܚܟܡܬܟ ܐܘܕܥ̣ܬܢܝ. ܪܘ̣ܣ ܥܠܝ ܒܙܘܦܟ ܘܐܬ̇ܕܟܐ܆ ܚܠܠܝܢܝ ܒܗ ܢܡܢ ܬܠܓܐ ܐܚ̇ܘܪ. ܐܣܒܥܝܢܝ ܒܘ̣ܣܡܟ ܘܚܕܘܬܟ ܘܢ̣ܚܕܘܢ ܓܪ̈ܡܝ ܡܟܝ̣ܟ̈ܐ. ܐܗܦܟ ܐܦܝ̈ܟ ܡܢ ܚܛܗ̈ܝ ܘܟܠܗܝܢ ܣܟܠܘ̈ܬܝ ܠܚܝ̣. ܠܒܐ ܕܟܝܐ ܒܪܝ̣ ܒܝ ܐܠܗܐ: ܘܪܝܚܟ ܬܩܢܬܐ ܚܕܬ ܒܓܘܝ. ܠܐ ܬܫܕܝܢܝ ܡܢ ܩܕܡܝܟ܆ ܘܪܘܚܟ ܩܕܝܫܐ ܠܐ ܬܣܒ ܡܢܝ. ܐܠܐ ܐܗܦܟ ܠܝ ܒܘܣܡܟ ܘܦܘܪܩܢܟ ܘܪܘܚܟ ܡܫܒܚܬܐ ܬ̣ܣܡܟܢܝ. ܕܐܠ̇ܦ ܠܥܘ̈ܠܐ ܐܘܪܚܟ: ܘܚܛܝ̈ܐ ܠܘܬܟ ܢ̣ܬܦܢܘܢ. ܦܨܢܝ ܡܢ ܕܡܐ ܐܠܗܝ ܐܠܗܐ ܕܦܘܪܩܢܝ: ܘܢ̣ܫܒܚ ܠܫܢܝ ܙܕܝܩܘܬܟ. ܡܪܝܐ ܦܬܚ ܠܝ ܣܦܘ̈ܬܝ ܘܦܘܡܝ ܢ̣ܙܡܪ ܬܫܒܚ̈ܬܟ. ܡܛܠ ܕܠܐ ܨܒ̣ܝܬ ܒܕܒܚ̈ܐ ܘܐܦܠܐ ܒܝܩܕ̈ܐ ܫܠܡ̈ܐ ܐܬ̣ܪܥܝܬ. ܕܒܚܘ̈ܗܝ ܕܐܠܗܐ ܪܘܚܐ ܗܝ ܡܟܝܟܬܐ. ܠܒܐ ܫܚܝ̣ܩܐ ܐܠܗܐ ܠܐ ܡ̇ܣܠܐ. ܐܛܐܒ ܒܨܒܝܢܟ ܠܨܗܝܘܢ ܘܒܢܝ̣ ܫܘܪ̈ܝܗ̇ ܕܐܘܪܫܠܡ. ܗܝܕܝܢ ܬ̣ܨܛܒܐ ܒܕܒܚ̈ܐ ܕܩܘܫܬܐ ܘܒܝܩܕ̈ܐ ܫܠܡ̈ܐ. ܗܝܕܝܢ ܢܣܩܘܢ ܬܘܪ̈ܐ ܥܠ ܡܕܒܚܟ. ܘܠܟ ܝܐܐ ܫܘܒܚܐ ܐܠܗܐ܀

 

ܟܗܢܐ ܫ̇ܐܠ ܫܘܒܩܢܐ ܡܢ ܥܡܐ:

ܐܚ̈ܝ ܘܚܒܝܒ̈ܝ ܫܒܘ̣ܩܘ ܠܝ̣ ܘܨܠܝ ܥܠܝ ܕܢ̣ܩܒܠ ܡܪܝܐ ܩܘܪܒܢܝ܀

ܥܡܐ ܡܦܢܐ: ܒܪܟܡܪܝ ܥܠ ܫܘܒܩܢܐ. ܐܬܕܟܪܝܢܝ ܒܨܠܘ̈ܬܟ. ܡܪܝܐ ܢ̣ܩܒܠ ܩܘܪܒܢܟ܀

ܟܕ ܥ̇ܐܠ ܠܡܕܒܚܐ ܘܐܡ̇ܪ

ܐܬ̇ܐ ܠܘܬܝ ܡܕܒܚܗ ܕܐܠܗܐ. ܘܠܘܬ ܐܠܗܐ ܕܡ̇ܚܕܐ ܛܠܝܘܬܝ܀

ܣ̇ܓܕ ܩܕܡ ܦܬܘ̇ܪ ܚܝ̈ܐ ܘܐܡ̇ܪ

ܠܒܝܬܟ ܐܠܗܐ ܥܠܬ̇. ܘܩܕܡ ܒܐܡ ܕܝܠܟ ܣܓܕܬ̇. ܡܠܟܐ ܫܡܝܢܐ ܚܣܐ ܠܝ ܟܠ ܕܚܛܝܬ̇ ܠܟ܀

ܡ̇ܬܟܪܟ ܡܢ ܬܪܘܢܘܣ ܟܕ ܢ̇ܫܩ ܩܪ̈ܢܬܗ ܘܐܡ̇ܪ

ܡܪܝܐ ܐܠܗܢ ܐܢܗܪ ܠܢ ܝܐܣܘܪ ܥܕܥܐܕ̈ܝܢ ܒܫܫܠ̈ܬܐ ܥܕܡܐ ܠܩܪ̈ܢܬܗ ܕܡܕܒܚܟ܀

ܟܕ ܡ̇ܕܠܩ ܩܪܝܘܢܐ ܕܒܓܒܐ ܕܝܡܝܢܐ ܘܐܡ̇ܪ

ܒܢܘܗܪܟ ܚ̇ܙܝܢܢ ܢܘ̣ܗܪܐ ܝܫܘܥ ܡܠܐ ܢܘ̣ܗܪܐ. ܕܐܢܬ ܗܘ̣ ܘܢܘ̣ܗܪܐ ܫܪܝ̣ܪܐ ܕܡ̇ܢܗܪ ܠܟܠ ܒܪ̈ܝܢ. ܐܢܗܪ ܠܢ ܒܢܘ̣ܗܪܟ ܓܐܝܐ ܨܡܚܗ ܕܐܒܐ ܫܡܝܢܐ܀

ܟܕ ܡ̇ܕܠܩ ܠܗ̇ܘ ܕܒܓܒܐ ܕܣܡܠܐ ܐܡ̇ܪ

ܚܣܝܐ ܩܕܝܫܐ ܕܥ̇ܡܪ ܒܡܕܝܪ̈ܝ ܢܘ̣ܗܪܐ. ܟܠܝ ܡܢܢ ܚܫ̈ܐ ܒܝܫ̈ܐ ܘܚܘܫܒ̈ܐ ܣܢܝ̈ܐ. ܘܗܒ ܠܢ ܕܒܕܟܝܘܬܝ ܠܒܐ܆ ܢ̇ܥܒܕ ܥܒܕ̈ܐ ܕܟܐܢܘ̣ܬܐ܀

ܓ̇ܠܐ ܠܚܘܦ̈ܝܐ ܕܡܐܢ̈ܝ ܩܘܕܫܐ ܣܐܡ ܠܐܣܦܘܓܐ ܘܠܬܪܘܕܐ ܒܓܒܐ ܕܝܡܝܢܐ ܐܘܟܝܬ ܒܬܝܡܢܐ ܠܟܐ ܡܢ ܛܒܠܝܬܐ ܘܠܓܡܘ̣ܪܐ ܘܠܐܢܦܘܪܐ ܒܓܒܐ ܕܣܡܠܐ ܐܘܟܝܬ ܕܓܪܒܝܐ ܘܡ̇ܡܙܓ ܢܘܩܝܐ ܒܡܫܡܫܢܝܬܐ ܘܐܡ̇ܪ

ܚܝܕ ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܠܡܝ̈ܐ ܗܠܝܢ ܥܡ ܚܡܪܐ ܗܢܐ. ܐܟ ܕܐܬ̣ܚܝܕܬ݀ ܐܠܗܘܬܟ ܒܐܢܫܘܬܢ܀

ܢܣܒ ܠܛܒܥܐ ܒܬܪ̈ܬܗܝܢ ܐܝܕ̈ܘܗܝ ܘܡܬܩܢ ܒܦܝܢܟܐ ܘܐܡ̇ܪ

ܐܟ ܐܷܡܪܐ ܠܢܟܣܬܐ ܐܬ̣ܕܒܪ ܘܐܟ ܢܩܝܐ ܩܕܡ ܓܙܘܙܐ ܫܬܝܩ ܗܘ̣ܐ. ܠܐ ܦܬ̣ܚ ܦܘܡܗ ܒܡܘܟܟܗ܀

(ܒ) ܡܬܩܢܐ ܠܡܘܬܒܟ ܥܒ̣ܕܬ ܡܪܝܐ ܡܩܕܫܟ. ܬܩܢܝܗܝ ܒܐܝܕ̈ܝܟ ܡܪܝܐ ܢܡܠܟ ܠܥܠܡ ܥܠܡܝܢ܀

ܟܕ ܪܡܐ ܒܟܣܐ ܠܘ̣ܩܝܐ ܕܡ̇ܡܙܓ̣ ܐܡ̇ܪ

ܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܒܝܢܬ ܬܪܝܢ ܓܝܣ̈ܐ ܐܙ̣ܕܩܦ ܒܩܝܣܐ ܒܐܘܪܫܠܡ. ܘܐܬ̣ܕܩܪ ܒܕܦܢܗ ܒܠܘܟܝܬܐ. ܘܪܕܘ ܡܢܗ ܕܡܐ ܘܡܝ̈ܐ. ܚܘܣܝܐ ܠܟܠܗ̇ ܒܪܝܬܐ. ܘܡ̇ܢ ܕܚ̣ܙܐ ܐܣ̣ܗܕ. ܘܝ̇ܕܥܝܢܢ ܕܫܪܝܪܐ ܗܝ ܣܗܕܘܬܗ܀

ܘܡܟ̇ܣܐ ܠܦܝܢܟܐ ܘܠܟܣܐ ܒܚܘܦܝ̈ܐ ܘܢ̇ܚܬ ܡܢ ܕܪܓܐ ܘܐܡ̇ܪ

 

ܦܪܘܡܝܘܢ: ܢܨ̇ܠܐ ܟܠܢ ܘܪ̈ܚܡܐ ܘܚܢܢܐ ܡܢ ܡܪܝܐ ܢ̇ܒܥܐ ܡܪܝܐ ܡܪܚܡܢܐ ܪܚܡ ܥܠܝܢ ܘܥܕܪܝܢ. ܬܫܒܘܚܬܐ ܘܬܘܕܝܬܐ ܘܗܕܪܐ ܘܩܘܠܣܐ ܘܪܘܡܪܡܐ ܛܒܐ ܕܠܐ ܒ̇ܛܠ ܐܡܝܢܐܝܬ ܒܟܠܙܒܢ ܘܒܟܠܥܕܢ ܢ̇ܫܬܘܐ ܕܢ̇ܣܩ

ܠܚܕ ܐܒܐ ܡܪܚܡܢܐ ܕܥ̇ܢܐ ܠܚܛܝ̈ܐ ܕܩ̇ܪܝܢ ܠܗ. ܠܚܕ ܒܪܐ ܚܢܢܐ ܕܡ̇ܩܒܠ ܠܬܝܒ̈ܐ ܕܢ̇ܩܫܝܢ ܒܬܪ̈ܥܐ. ܠܚܕ ܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܕܡ̇ܚܣܐ ܠܚܝܒ̈ܐ ܕܒ̇ܥܝܢ ܠܗ. ܕܠܗ ܝܐܐ ܫܘܒܚܐ ܘܐܝܩܪܐ ܒܗܢܐ ܥܕܢܐ ܘܒܟܠܗܘܢ ܥܕܢ̈ܐ ܘܫܥ̈ܐ ܘܙܒܢ̈ܐ ܟܠܗܘܢ ܝܘܡ̈ܬܐ ܕܚܝ̈ܝܢ ܠܥ̇ܠܡܝܢ܀

ܣܕܪܐ: ܐܠܗܐ ܗܘ ܢܝ̣ܚܐ ܒܣܝ̣ܡܐ ܡܟܝ̣ܟܐ ܘܪܚ̇ܡ ܐܢܫܐ ܗ̇ܘ ܕܒܪ̈ܚܡܐ ܨ̇ܒܐ ܘܠܐ ܒܕܒܚ̈ܐ ܘܠܒܐ ܫܚܝܩܐ ܡ̇ܚܒ ܛܒ ܡܢ ܝܩܕ̈ܐ ܫܠܡ̈ܐ. ܘܪܘܚܐ ܡܟܝܟܬܐ ܡܩ̇ܒܠ ܛܒ ܡܢ ܕܡܐ ܘܣܘܬܐ ܕܬܘܪ̈ܐ ܘܕܐܶܡܪ̈ܐ ܫܡܝ̣ܢ̈ܐ. ܩܒܠ ܕܒܚܬܢ ܪܘܚܢܝܬܐ. ܒܥܕܢܐ ܗܢܐ ܥܠ ܡܕܒܚܟ ܡܠܝ̣ܠܐ. ܘܐܫܘܐ ܠܢ ܕܢ̇ܩܝܡ ܠܟ ܢܦܫ̈ܬܢ ܕܒܚܬܐ ܚܝܬܐ ܘܡ̇ܩܒܠ̣ܬܐ ܕܫ̇ܦܪܐ ܠܨܒܝܢܟ ܒܬܫܡܫܬܐ ܡܠܝ̣ܠܬܐ. ܘܢ̇ܕܒܚ ܠܟ ܕܒܚ̈ܐ ܪ̈ܘܚܢܝܐ ܒܠܒܐ ܫܚܝܩܐ ܘܒܪܘܚܐ ܡܟܝܟܬܐ ܥܠ ܡܕܒܚܐ ܕܠܥܠ. ܘܢ̇ܗܘܐ ܠܟ ܥܢ̈ܐ ܢܨܝܚܬܐ ܘܕܠܐ ܛܘܠܫܐ. ܐܝܟܢܐ ܕܟܕ ܫܘܚܠܦܐ ܚ̣ܕܬܐ ܢ̇ܫܬܚܠܦ. ܘܚܕ̈ܬܐ ܠܥܠܡܐ ܚ̣ܕܬܐ ܢ̇ܫܬܪܪ. ܥܡ ܢܦܫ̈ܬܐ ܡܠܝ̣̈ܠܬܐ ܘܚܟܝ̣ܡ̈ܬܐ ܒܠܡܦܐܕ̈ܐ ܦܐܝ̈ܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ܇ ܢ̇ܫܬܘܐ ܕܒܗܝܟܠܟ ܟܠܢ ܢ̇ܐܡܪ. ܫܘ̣ܒܚܐ ܠܐܒܐ ܘܠܒܪܐ ܘܠܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ. ܗܫܐ ܒܟܠܙܒܢ ܘܠܥܠܡ ܥܠܡܝܢ ܐܡܝܢ܀

 

ܩܠܐ: ܒܬܪܥܟ ܡܪܢ ܢ̇ܩܫ ܐܢ̣ܐ

 ܘܡܢ ܒܝܬ ܓܙܟ ܪ̈ܚܡܐ ܫ̇ܐܠ ܐܢ̣ܐ. ܚܛܝܐ ܐܢ̣ܐ ܕܫܢ̈ܝܐ ܣܛܝ̇ܬ ܡܢ ܐܘܪܚܟ. ܗܒܠܝ̣ ܕܐܘ̇ܕܐ ܒܚܛܗ̈ܝ ܘܐܥ̇ܒܪ ܡܢܗܘܢ ܘܐܚ̇ܐ ܒܛܝܒܘܬܟ܀

ܒܬܪܥ ܡ̇ܢ ܢ̇ܐܙܠ ܢ̇ܩܘܫ ܐܠܐ ܒܬܪܥܟ ܚܢܢܐ ܡܪܢ. ܘܡ̇ܢܘ̣ ܐܝܬ ܠܢ ܕܢ̣ܦܝܣܟ ܥܠ ܣܟܠܘܬܢ. ܐܢ ܘܚܡܝܟ ܠܐ ܢܦܝܣܘܢܟ ܡܠܟܐ ܕܡܠܟ̈ܐ ܣ̇ܓܕܝܢ ܠܐܝܩܪܗ܀

ܫܘܒܚܐ. ܐܒܐ ܘܒܪܐ ܘܪܘܚ ܩܘܕܫܐ ܗܘܝ̣ ܠܢ ܫܘ̣ܪܐ ܪܡܐ ܘܒܝܬ ܓܘܣܐ. ܡܢ ܒܝܫܐ ܘܚܝܠܘ̈ܬܗ ܕܡ̇ܩܪܒ ܥܡܢ. ܒܟܢܦ̈ܐ ܕܪ̈ܚܡܝܟ ܣܬܪ ܠܢ ܡܐ ܕܡܬ̣ܦܪܫܝܢ ܛܒ̈ܐ ܡܢ ܒܝܫ̈ܐ܀

ܡܢ ܥܠܡ. ܢ̣ܗܘܐ ܩܠܐ ܕܨܠܘܬܢ ܩܠܝܕܐ ܕܦ̇ܬܚ ܠܬܪܥܐ ܕܫܡܝܐ. ܘܢ̣ܐܡܪܘܢ ܪ̈ܒܝ ܡܠܐܟ̈ܐ ܡܢ ܣܕܪ̈ܝܗܘܢ. ܟܡܐ ܒܣܝܡ ܩܠ ܥܦܪ̈ܢܐ. ܡܪܝܐ ܢܦܢܐ ܒܥܓܠ ܫܐܠ̈ܬܗܘܢ܀

 

ܥܛܪܐ

ܢ̣ܒܣܡ ܠܟ ܡܪܝ ܪܝܚܐ ܕܨܠܘ̈ܬܢ ܒܟܠܙܒܢ ܘܥܛܪܐ ܕܦܝܪܡܢ ܢ̣ܗܘܐ ܠܬܪܥܘܬܟ. ܘܐܬܪܥܐ ܒܗ ܠܒܪܝܬܟ ܡܛܠ ܪ̈ܚܡܝܟ. ܗܫܐ܀

Copyright Suryoyo Online 2002

Gabriel Rabo